Privacybeleid


  Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 maart 2019 en stippelt het privacybeleid uit van de Federatie van Actieve Bewegingen (FEDACTIO) met hoofdzetel te Paleizenstraat 27, 1030 Schaarbeek.

  Fedactio hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). Daarom informeren wij u graag over de stappen die wij ondernemen om uw privacy te beschermen, welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden. Fedactio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

  Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevens die via de website van Fedactio verzameld worden, met name de gegevens die opgevraagd worden bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief en ons contactformulier. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

  Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
  Deze privacyverklaring is gericht aan alle gebruikers van onze website, en in het bijzonder aan gebruikers die besluiten hun gegevens na te laten.

  Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?
  Uw persoonsgegevens worden door Fedactio verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het versturen van informatie over onze activiteiten en uitnodigingen

 • In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.
  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen/en of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam en voornaam
 • Privé contactgegevens: e-mailadres

 • Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt via deze website. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.
  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via Google Drive, Mailchimp en NetHunt).

 • Met de externe dienstverleners maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ook zij werken allen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - ontvangers
  Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Verbonden organisaties die deel uitmaken van onze federatie/koepel (de federatie/koepel zelf, de andere verenigingen die behoren tot dezelfde federatie/koepel, …)
 • Overheidsdiensten (o.a. Subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …)

 • Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

  Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

  Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

  Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

  Bewaartermijn
  Fedactio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

  Fedactio verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na het laatste gebruik (of bij beëindiging van de samenwerking).

  Beveiliging gegevens
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid op al onze systemen
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens
 • Alle personen die namens Fedactio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig
 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen


 • Uw rechten omtrent uw gegevens
  U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

  U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

  U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

  U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

  Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

  Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres op onze website.

  Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U kan hiervoor terecht bij ons aanspreekpunt voor privacybescherming: e.henkens@fedactio.be.

  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

  Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
  Drukpersstraat 35,
  1000 Brussel
  commission@privacycommission.be


  Veranderingen
  Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Mogelijk gemaakt door Blogger.
/

Neem contact op met ons hoofdkantoor.

Av. des Arts 3, 1210 Bruxelles, België
Ma - Vrij (9:00 - 17:00)
IBAN: BE50 0019 1606 2218

Blijf op de hoogte!

© Fedactio. All Rights Reserved Privacybeleid